Συγκροτήθηκαν τα Πειθαρχικά Συμβούλια σε Θεσσαλία, Ήπειρο & Στερεά Ελλάδα (αποφάσεις)

Έπειτα από σχετικές Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Αλέξη Χαρίτση, συγκροτήθηκαν τα Πειθαρχικά Συμβούλια στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδας.

Σύμφωνα με την Απόφαση, συγκροτείται:

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ένα (1) Πειθαρχικό Συµβούλιο για τους υπαλλήλους των
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού χωρικής αρµοδιότητας της, που υπάγονται στις ρυθµίσεις
του ν. 4057/2012 και ορίζουµε ως µέλη αυτού τους κατωτέρω:
α) Σεβαστή Μελετλίδου, Εφέτη ∆.∆., ως Πρόεδρο, µε αναπληρώτρια την Ελισάβετ
Καγκαΐδου, Εφέτη ∆.∆.
β) την Φωτεινή Μαρία Σολδάτου, ∆ικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ. µε αναπληρωτή
τον Ζώη Κάσαρη, ∆ικαστικό Πληρεξούσιο του Ν.Σ.Κ.
γ) i) ∆ήµητρα Κατσικάτσου, Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, µε αναπληρωτή τον Γεώργιο Σταυροθεόδωρο,
Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας (για τις περιπτώσεις
υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας), ή
ii) Ευθυµία Ζιώγα, Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης του ∆ήµου Λαρισαίων, µε αναπληρώτρια
τη Μαρία Αροτσίου, Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης του ∆ήµου Λαρισαίων, (για τις
περιπτώσεις υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ βαθµού των νοµών Καρδίτσας, Λάρισας,
Μαγνησίας και Τρικάλων).
Γραµµατέα του Συµβουλίου ορίζουµε την Ευαγγελία Βασιλείου, υπάλληλο του κλάδου
ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, µε αναπληρώτρια την Ελένη
Σαµαρά, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού της ίδιας Περιφέρειας.

Σύμφωνα με την Απόφαση, συγκροτείται:

Στην Περιφέρεια Ηπείρου ένα (1) Πειθαρχικό Συµβούλιο για τους υπαλλήλους των
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού χωρικής αρµοδιότητας της, που υπάγονται στις ρυθµίσεις
του ν. 4057/2012 και ορίζουµε ως µέλη αυτού τους κατωτέρω:
α) την Αικατερίνη Τζουβάρα, Εφέτη, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή τον Παναγιώτη
Συνιόλα, Εφέτη.
β) τον Γεώργιο Χαλαζωνίτη, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. µε αναπληρώτρια την Αναστασία
Καλτσά, ∆ικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ.
γ) i) Φωτεινή Κούτλα, Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, µε αναπληρώτρια την Αικατερίνη Μπλέτσα,
Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας (ΕΦΚΑ) (για τις περιπτώσεις
υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου), ή
ii) ∆ήµητρα ∆ρόσου, Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης του ∆ήµου Ιωαννιτών, µε αναπληρωτή
τον Ορέστη Μπρίκο, Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης του ∆ήµου Ιωαννιτών (για τις
περιπτώσεις υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ βαθµού των νοµών Άρτας, Θεσπρωτίας,
Ιωαννίνων και Πρέβεζας).
Γραµµατέα του Συµβουλίου ορίζουµε την Ανθούλα Κατηρτζίδη, υπάλληλο του κλάδου
ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, µε αναπληρώτρια την Αργυρώ
Παππά, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού της ίδιας Περιφέρειας.

Σύμφωνα με την Απόφαση, συγκροτείται:

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ένα (1) Πειθαρχικό Συµβούλιο για τους
υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού χωρικής αρµοδιότητας της, που υπάγονται
στις ρυθµίσεις του ν. 4057/2012 και ορίζουµε ως µέλη αυτού τους κατωτέρω:
α) τον Χαράλαµπο Λακαφώση, Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή
τον Παναγιώτη Παρασκευαΐδη, Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών.
β) την Αικατερίνη Κανελλοπούλου, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. µε αναπληρώτρια την
Παναγιώτα Αναγνώστου, ∆ικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ.
γ) i) Σωτήριο Μητρόπουλο, Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης της ΑΑ∆Ε, µε αναπληρώτρια την
Ηλιάνα Παπανάγνου, Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας (για τις
περιπτώσεις υπαλλήλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας), ή
ii) Παναγιώτη Αγγελή, Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης του ∆ήµου Λοκρών, µε αναπληρωτή
τον Κωνσταντίνο Στεφανή, Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης του ∆ήµου Λαµιέων (για τις
περιπτώσεις υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ βαθµού των νοµών Βοιωτίας, Εύβοιας,
Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας).

Γραµµατέα του Συµβουλίου ορίζουµε την Αγλαΐτσα Λιανού, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ
Μηχανικών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε αναπληρωτή τον ∆ηµήτριο Γρίβα,
υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών της ίδιας Περιφέρειας.
Β. 1. Στο ανωτέρω Πειθαρχικό Συµβούλιο ορίζονται, ως τέταρτο και πέµπτο µέλος κατά
περίπτωση, οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων µε τους αναπληρωτές τους, οι
οποίοι είναι µέλη του Πενταµελούς Υπηρεσιακού Συµβουλίου στο οποίο υπάγεται ο
εκάστοτε διωκόµενος υπάλληλος.
2. Το ανωτέρω Πειθαρχικό Συµβούλιο θα συνεδριάζει εντός και εκτός του κανονικού
ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
3. Η θητεία του ανωτέρω Συµβουλίου λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 2020.

N.Δ. για ληξιπρόθεσμα Δημοσίου: Θα βάλουμε τέλος στην αδιέξοδη αυτή πολιτική

Εθνική Συνομοσπονδία ΑμεΑ: Οι δηλώσεις Πολάκη συνιστούν ρατσιστικό λόγο