ΥΠΕΣ: 2.431.577,45 € σε Δήμους για τις ανάγκες μαθητικών εστιών (πίνακας)

Σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανέμετε από τον λογαριασμό του Υπουργείου  που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων»,
συνολικό ποσό 2.431.577,45 € το οποίο αποδίδεται σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά και
μόνο για την κάλυψη της δαπάνης του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού που
μεταφέρθηκε από το πρώην Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, καθώς και για τις λοιπές λειτουργικές
δαπάνες των εν λόγω μαθητικών εστιών, για το οικονομικό έτος 2019, σύμφωνα με τον
ακόλουθο πίνακα:

B. Τα αποδιδόμενα με την παρούσα Απόφαση ποσά στους δικαιούχους Δήμους, εγγράφονται
ως έσοδο στον Κ.Α. 0619 «ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς» της κατηγορίας 06 «Έσοδα από
επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες» και θα αποδοθούν σε αυτούς με χρηματική εντολή
του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Γ. Στην περίπτωση που μετά την εξόφληση του συνόλου των δαπανών λειτουργίας των
ανωτέρω μαθητικών εστιών, τρέχοντος έτους, προκύψουν αδιάθετα ποσά, αυτά μπορούν να
διατεθούν για αντίστοιχες δαπάνες του επόμενου οικονομικού έτους.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΥΣ, ΥΠΕΣ, 2.431.577, 45 €

Πόθεν έσχες Π. Καμμένου: Κατέχει 33 καταστήματα στην Αθήνα!

Αύριο ξεκινά η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ