Συνδεδεμένο με δημοσιονομική πειθαρχία και μεταρρυθμίσεις το νέο ΕΣΠΑ των 19 δισ

Το νέο πλαίσιο χρηματοδοτήσεων μέσω των κοινοτικών προγραμμάτων συνοχής τίθεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο επί τάπητος εν όψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027. Με βάση αυτό θα πρέπει τα κράτη μέλη να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις που εν πολλοίς θα ανοίγουν το δρόμο για τη μετάβαση της ευρωπαϊκής οικονομίας στην επόμενη μέρα. Η Ελλάδα έχει ένα μερίδιο περίπου 19 δισεκ. ευρώ με βάση τις κατανομές. Σύμφωνα με την πρόταση της Ε. Επιτροπής στη χώρα μας κατανέμονται 19,2 δις € (τιμές 2018) για το 2021-2027 έναντι 17,8 δις € (τιμές 2018) για το 2014-2020, δηλαδή, αύξηση των πόρων από την Πολιτική Συνοχής κατά €1,4 δις (+8%), σε σχέση με την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο. Σημειώνεται, ότι για πρώτη φορά, η πρόταση της Ε. Επιτροπής περιλαμβάνει, μαζί με την πρόταση του συνολικού προϋπολογισμού της Ε.Ε., τόσο την κατανομή πόρων ανά κράτος μέλος, όσο και διακριτή μεθοδολογία κατανομής των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) στα ΚΜ.

Σημειώνεται η άμεση διασύνδεση της Πολίτικης της Συνοχής με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αποτελεί βασική πρόταση της Επιτροπής στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η διασύνδεση αυτή με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πραγματοποιηθεί μέσω των ειδικών συστάσεων ανά Κ-Μ (Country Specific Recommendations).

Έτσι, στο πλαίσιο του εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού για την περίοδο 2021 – 2027, εκδόθηκε από το  Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης την προηγούμενη εβδομάδα  η 1η Εγκύκλιος που αποτελεί για την εκκίνηση του επίσημου διαλόγου για το σχεδιασμό της προγραμματικής περιόδου 2021–2027 στο πλαίσιο του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2021-2027 και των Προγραμμάτων του.Η

 πρώτη Εγκύκλιος, που καταρτίστηκε από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης του Υπουργείου,  απευθύνεται στους Φορείς Σχεδιασμού των Υπουργείων και των Περιφερειών καθώς και τους Κοινωνικοοικονομικούς εταίρους. Στόχος της είναι να συμβάλλει ο κάθε φορέας σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και το πεδίο δράσης του στη διαμόρφωση των εθνικών κατευθύνσεων πολιτικής με γνώμονα την οικονομία, το ευρύτερο αναπτυξιακό περιβάλλον της χώρας και τις ευρωπαϊκές πολιτικές.

Στην Εγκύκλιο αποτυπώνεται η εικόνα του ύψους των πόρων και του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου όπως έχει διαμορφωθεί έως σήμερα με βάση την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, δεδομένου ότι κατά το διάστημα εκπόνησης της μια σειρά θεμάτων βρίσκονταν και εξακολουθούν να είναι σε εξέλιξη τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.Η συμβολή των φορέων πολιτικής και των κοινωνικοοικονομικών εταίρων, σχετικά με το πεδίο δράσης τους, θα γίνει στο πλαίσιο δομημένου ερωτηματολογίου. Μέσα από αυτό το ερωτηματολόγιο οι αρμόδιοι φορείς πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο καλούνται να διατυπώσουν τις προτάσεις στρατηγικής και τις προτεραιότητές τους με βάση τους τομείς αρμοδιότητάς τουςΟι προτάσεις αυτές θα αποτελέσουν βασική εισροή για την κατάρτιση των εθνικών στόχων πολιτικής για την περίοδο 2021-2027 και του «Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ» της περιόδου 2021-2027.

Το νέο ΕΣΠΑ

Σημειώνεται ότι στις προτάσεις ης επιτροπής περιλαμβάνονται ιδέες για χρηματοδότηση της Τεχνολογίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των δικτύων, της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της πρόσβασης στην απασχόληση των ατόμων που αναζητούν εργασία, ιδίως των νέων, των μακροχρόνια ανέργων και των οικονομικά μη ενεργών ατόμων, κ.ά.

Αναλυτικά έμφαση δίνεται σε πέντε στόχους πολίτικης:

1      Μια εξυπνότερη Ευρώπη — καινοτόμος και έξυπνος οικονομικός μετασχηματισμός.

2      Μια πιο «πράσινη» Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

3      Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη — κινητικότητα και περιφερειακές διασυνδέσεις ΤΠΕ.

4      Μια πιο κοινωνική Ευρώπη — υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

5      Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της -βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών χάρη σε τοπικές πρωτοβουλίες.

Η πολιτική συνοχής εξακολουθεί να επενδύει σε όλες τις Περιφέρειες, λαμβάνοντας πάντα ως βάση τις 3 κατηγορίες. Οι κατηγορίες Περιφερειών που διαμορφώνονται είναι:

•       ·  Λιγότερο ανεπτυγμένες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ <75% του μέσου ευρωπαϊκού όρου),

•       ·  Περιφέρειες σε μετάβαση (κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ 75% και 100%) και

•       ·  Περισσότερο ανεπτυγμένες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ > 100%).

Πως θα μοιραστούν τα χρήματα στις ελληνικές περιφέρειες

Με βάση την κατηγοριοποίηση και τα επίσημα περιφερειακά στοιχεία των ετών 2012-2014, στην Ελλάδα οι Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου συμπεριλαμβάνονται στις Περιφέρειες σε μετάβαση, ενώ οι υπόλοιπες 11 στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες.

Αντίστοιχα, τα ποσοστά συγχρηματοδότησης ανάλογα με την κατηγορία των περιφερειών (εξαίρεση τα προγράμματα Interreg) διαμορφώνονται σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής κατ’ ανώτατο όριο σε :

◦       70% για λιγότερο ανεπτυγμένες

◦       55% για περιφέρειες σε μετάβαση

◦       40% για περισσότερο ανεπτυγμένες

◦       Ειδικά για τους άξονες Κοινωνικής καινοτομίας του ΕΚΤ+ το ποσοστό συγχρηματοδότησης είναι 95%

◦       Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για το Ταμείο Συνοχής στο επίπεδο κάθε προτεραιότητας δεν είναι υψηλότερο από 70%.

◦       Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τα προγράμματα Interreg δεν πρέπει να είναι υψηλότερο από 70%.

◦       Τα μέτρα τεχνικής βοήθειας που εκτελούνται με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή εξ ονόματός της μπορούν να χρηματοδοτούνται με ποσοστό 100%.

Συντάκτης: Γιώργος Αλεξάκης

Written by stelios

Εταιρεία καλλιέργειας και εμπορίας κάνναβης ίδρυσε ο γιος του Πάνου Καμμένου

Σκότωσε τον σύζυγό της με μαχαιριές στα γεννητικά του όργανα