Περ. Πελοποννήσου: Μη νόμιμες συμβάσεις με οικογένεια Τατούλη

Μη νόμιμο έκρινε το Ελεγκτικό Συνέδριο σχέδιο σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της εταιρείας «Β. Τατούλης & Σία Ο.Ε.», επειδή σύμφωνα με την απόφαση η συγγενική σχέση του περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη που εκπροσωπεί την αναθέτουσα αρχή με τον αδελφό του Βασίλη Τατούλη, που εκπροσωπούσε την ανάδοχο, εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου για τα δημόσια έργα, καθώς ενδέχεται να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συγγένειάς τους.

Η απόφαση 436/2019 που εκδόθηκε στις 4 Ιουνίου, δικαιώνει όσους υποστήριζαν ότι ήταν παράνομες οι συμβάσεις της Περιφέρειας με τις οικογενειακές επιχειρήσεις Τατούλη και ενδεχομένως αφήνει έκθετες τις ελεγκτικές αρχές που τις είχαν νομιμοποιήσει.

Συγκεκριμένα το Ε’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε κατά πλειοψηφία μη νόμιμο «το σχέδιο σύμβασης για την εκτέλεση έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Π.Ε. Κορινθίας) “Συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου περιοχής Ισθμού” προϋπολογιζόμενης δαπάνης 758.064,52 ευρώ πλέον ΦΠΑ (συμβατικού τμήματος 250.161,29 ευρώ πλέον ΦΠΑ)». Στην εισήγηση της παρέδρου επισημαίνεται ότι «από τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του οικονομικού φορέα «Β. Τατούλης & Σία Ο.Ε.» προκύπτει ότι διαχειριστής και εκπρόσωπος της εν λόγω ομόρρυθμης εταιρείας είναι ο Βασίλειος Τατούλης του Παναγιώτη και της Παρασκευής, αδερφός του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη του Παναγιώτη και της Παρασκευής. Εξάλλου στο ελεγχόμενο σχέδιο σύμβασης αναφέρεται ως νόμιμος εκπρόσωπος της οικείας Περιφέρειας ο περιφερειάρχης αυτής«. Τεκμηριώνοντας τη «σύγκρουση συμφερόντων» η εισηγήτρια επικαλείται το νόμο 4412/2016 και συγκεκριμένα το άρθρο 24, παράγραφος 3, στο οποίο αναφέρεται: «Η σύγκρουση συμφερόντων αφορά ιδίως τα ακόλουθα πρόσωπα: α) Μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής (…) συμπεριλαμβανόμενων των μελών των αποφαινόμενων και των γνωμοδοτικών οργάνων. β) Τα μέλη των οργάνων διοίκησης ή άλλων οργάνων της αναθέτουσας αρχής. γ) Τους συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας κατ’ ευθείαν μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού των προσώπων α’ και β’ τα οποία αα) εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης ή/και ββ) μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της».

Σύμφωνα με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου: «… Η συγγενική σχέση μεταξύ του διαχειριστή και εκπροσώπου της ομόρρυθμης εταιρείας «Β. Τατούλης & Σία Ο.Ε.» η οποία αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου και του περιφερειάρχη Πελοποννήσου εμπίπτει στο υποκειμενικό πεδίο της παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου (σ.σ. άρθρο 24 του νόμου 4412/2016), ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου δεν συμμετείχε στην Οικονομική Επιτροπή». Επίσης «…ο μεν ανάδοχος παραβίασε την υποχρέωσή του να γνωστοποιήσει τυχόν ύπαρξη κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, η δε αναθέτουσα αρχή παραβίασε την υποχρέωσή της να λάβει τα μέτρα εκείνα που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των συμμετασχόντων. Και τούτο, πολλώ δεν μάλλον ενόψει και του υψηλού ποσοστού έκπτωσης που πρόσφερε ο αναδειχθείς ανάδοχος. Οι ως άνω δε διαπιστωθείσες πλημμέλειες παρίστανται κατά την κρίση μας ουσιώδεις και για το λόγο αυτό κρίνεται ότι η κατακύρωση  του ελεγχόμενου έργου στον οικονομικό φορέα «Β. Τατούλης & Σία Ο.Ε.» είναι μη νόμιμη».

Πηγή: eleftheria online.gr

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ, ΤΑΤΟΥΛΗ

Written by stelios

Το Πράσινο Κίνημα συνεργάζεται με την Ένωση Κεντρώων ενόψει εκλογών

«Μαϊμού» γιατροί έκαναν απάτες στην Καρδίτσα και την Πάτρα