Εθνική Τράπεζα: Παραιτούνται τρία μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ

Την παραίτηση τριών μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού της συμβουλίου, της κυρίας Eva Cederbalk, του κ. Χάρη Μάκκα και του κ. Ιωάννη Ζωγραφάκη, ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της τράπεζας:

«Σε συνέχεια της προηγούμενης από 28 Ιουνίου 2019 ανακοίνωσής της, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (η ‘Τράπεζα’) ανακοινώνει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες στρατηγικές επιδιώξεις όπως αυτές παρουσιάστηκαν στην επενδυτική κοινότητα κατά την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε με επενδυτές την 16 η Μαΐου 2019, η Τράπεζα εργάζεται από κοινού με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το ‘ΤΧΣ’) για την εξέταση και περαιτέρω ενδυνάμωση της δομής εταιρικής διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πλέον των ανωτέρω, η Τράπεζα ενημερώνει επίσης ότι, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ανακοινώθηκε η παραίτηση τριών μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. – της κας Eva Cederbalk, του κ. Χάρη Μάκκα και του κ. Ιωάννη Ζωγραφάκη.

Περαιτέρω, ο κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου, όπως ήταν προγραμματισμένο, δεν θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ως εκτελεστικό μέλος, παραμένοντας Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας και Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου, με τα ίδια καθήκοντα.

Η Τράπεζα ευχαριστεί θερμά τα απερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την σημαντική τους προσφορά στις εργασίες της Τράπεζας.

Ως μέρος του συνολικού σχεδίου της Τράπεζας για την περαιτέρω ενδυνάμωση της δομής εταιρικής διακυβέρνησης, η Τράπεζα σκοπεύει να προτείνει νέα μέλη Δ.Σ. στην ερχόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τόσο για την αντικατάσταση των μελών που αποχωρούν όσο και για την περαιτέρω προσθήκη μελών στο Δ.Σ.»

Παράλληλα, με άλλη ανακοίνωση η τράπεζα καλεί τους μετόχους της στην τακτική γενική συνέλευση που έχει προγραμματισθεί να πραγματοποιηθεί στις 31 Ιουλίου , ημέρα Τετάρτη, στις 11 π.μ. στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης θα είναι τα ακόλουθα:

 1. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.
 2. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018), καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση.
 3. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018).
 4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Τράπεζας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018).
 5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
 6. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
 7. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2018 (σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ίσχυε έως 31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 187 παρ. 7 του Ν. 4548/2018).

Προσδιορισμός αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2020. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2018, ως μελών των Επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και Μετασχηματισμού και Ηθικής & Κουλτούρας, προσδιορισμός των αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2020 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

 1. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 30 παρ. 1 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση Εταιρειών του Ομίλου ΕΤΕ που επιδιώκουν

όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

 1. Αύξηση του αριθμού των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου από έντεκα (11) σε δεκατρία (13), σύμφωνα με το Άρθρο 18, παρ. 2 του Καταστατικού της Τράπεζας.
 2. Εκλογή δύο (2) νέων Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Άρθρο 18, παρ. 2 του Καταστατικού της Τράπεζας, σε πλήρωση δύο (2) νέων θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 3. Εκλογή τεσσάρων (4) νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση τεσσάρων (4) παραιτηθέντων μελών και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.
 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
 5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας κατά την 31η Ιουλίου 2019 καλούνται οι μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 6η Αυγούστου 2019, ώρα 11.00 π.μ. στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», οδός Βασιλέως Γεωργίου Α’ αρ. 1, Πλατεία Συντάγματος.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Πηγή: newmoney.gr

Ο τελευταίος «σκαραβαίος» βγήκε από το εργοστάσιο της Volkswagen

Ανακοίνωση Ιεράς Μητρόπολης Σύρου για τον ιερομόναχο Χορταρέα