ΕΛΠΕ: Στις 30 Ιουνίου η ΓΣ

elpe:-stis-30-iouniou-i-gs

Τακτική Γενική Συνέλευση των ΕΛΠΕ που θα πραγματοποιηθεί την 30 η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00. Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού COVID-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 παρ. 1 και 3 του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και του άρθρου 10 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Απολογισμός διαχειρίσεως της 45ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2020 – 31.12.2020) και υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβανομένων και των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2020, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

2 Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, χρήσεως 2020.

3 Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2020 και διανομή μερίσματος.

4 Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την χρήση 2020.

5 Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν. 4548/2018.

6 Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2020 – 31.12.2020, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2020.

7 Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

8 Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου – ορισμός ανεξάρτητων μελών.

9 Καθορισμός του είδους Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της.

10 Τροποποίηση της εγκεκριμένης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20.12.2019 Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Χamos

MasterChef 5: Μεγάλη νικήτρια η Μαργαρίτα Νικολαϊδη

sti-“mavri-lista”-ton-ipa-4-aksiomatouchoi-tis-nikaragouas-kai-i-kori-tou-ortegka

Στη μαύρη λίστα των Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 4 αξιωματούχοι της Νικαράγουας και η κόρη του Ορτέγκα